1/30
ప్ర. సీయోనులో యెహోవా ఎవరిని ఆహారముతో "తృప్తి"పరచెదననెను?
Ⓐ బీదలను
Ⓑ అనాధలను
Ⓒ యాజకులను
Ⓓ భక్తులను
2/30
ప్ర. అలసియున్నవారి యొక్క దేనిని యెహోవా "తృప్తి"పరచెదననెను?
Ⓐ దేహమును
Ⓑ కోరికను
Ⓒ ఆశను
Ⓓ ప్రాణమును
3/30
ప్ర. ఎవరికి మేత దొరకగా వారు తిని "తృప్తి"నొంది గర్వించి యెహోవాను మరచిరి?
Ⓐ యూదాకు
Ⓑ ఎఫ్రాయిముకు
Ⓒ మనషేకు
Ⓓ ఆషేరుకు
4/30
ప్ర. యెహోవా యొక్క ఏమి "తృప్తి"పొందుచున్నవి?
Ⓐ జంతువులు
Ⓑ పక్షులు
Ⓒ ఆకాశములు
Ⓓ వృక్షములు
5/30
ప్ర. పాడైన దేనిని "తృప్తి"పరచుటకు యెహోవా మార్గము నిర్ణయించెను?
Ⓐ ప్రదేశమును
Ⓑ యెడారిని
Ⓒ అరణ్యమును
Ⓓ గాణమును
6/30
ప్ర. ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మును "తృప్తి" పరచుమని ఎవరు అనెను?
Ⓐ దావీదు
Ⓑ ఆసాపు
Ⓒ మోషే
Ⓓ ఏతాను
7/30
ప్ర.తన జనులు "తృప్తి"పొందునంతగా యెహోవా వేటిని వారికి పంపించెదననెను?
Ⓐ ధాన్యమును
Ⓑ క్రొత్తద్రాక్షారసమును
Ⓒ తైలమును
Ⓓ పైవన్నియు
8/30
ప్ర. ఇశ్రాయేలు పట్టణస్థులు చేసిన పాపమును బట్టి వారు ఏమి చేసినను "తృప్తి"కానేరరని యెహోవా అనెను?
Ⓐ భోజనము
Ⓑ ఆర్జించినను
Ⓒ పానము
Ⓓ కష్టించినను
9/30
ప్ర. యెరూషలేమును ప్రేమించువారు ఏమైన ఆమె స్తన్యమును కుడిచి "తృప్తి"నొందెదరు?
Ⓐ సంతుష్టియైన
Ⓑ ఆదరణకరమైన
Ⓒ దయకలిగిన
Ⓓ మహిమకరమైన
10/30
ప్ర.నీ వచ్చుబడిలో పదియవ వంతు నీ గ్రామములో ఎవరు తిని "తృప్తి"పొందవలెను?
Ⓐ లేవీయులు; పరదేశులు
Ⓑ తండ్రిలేనివారును
Ⓒ విధవరాండృను
Ⓓ పైవారందరును
11/30
ప్ర. యెహోవా తన గుప్పిలి విప్పి ప్రతి జీవి యొక్క దేనిని "తృప్తి"పరచుచుండెను?
Ⓐ ఉదరమును
Ⓑ ప్రాణమును
Ⓒ కోరికను
Ⓓ యోచనను
12/30
ప్ర. ఏమి పడినవానిని "తృప్తి"పరచిన యెడల చీకటిలో నీ వెలుగు ప్రకాశించును?
Ⓐ వేదన
Ⓑ బాధ
Ⓒ శ్రమ
Ⓓ నింద
13/30
ప్ర. పాతాళమును అగాధకూపమును "తృప్తి" కానేరనట్లు ఏమి "తృప్తి"కానేరదు?
Ⓐ చెడుహృదయము
Ⓑ మనస్సు కోరిక
Ⓒ ఇచ్ఛకపు నోరు
Ⓓ నరుల దృష్టి
14/30
ప్ర. తనను బట్టి ఏమగువాడు "తృప్తి"నొందక సకలజనములను వశపరచుకొనును?
Ⓐ విర్రవీగువాడు
Ⓑ అతిశయించువాడు
Ⓒ గర్వపడువాడు
Ⓓ గొప్పచేసుకొనువాడు
15/30
ప్ర. ఎప్పుడు యెహోవా నిన్ను "తృప్తి"పరచి నీ యెముకలను బలపరచును?
Ⓐ కష్టకాలమున
Ⓑ శ్రమకాలమున
Ⓒ క్షామకాలమున
Ⓓ దు:ఖకాలమున
16/30
ప్ర. అనగా అర్ధము ఏమిటి?
Ⓐ నష్టము
Ⓑ నాశము
Ⓒ ఛేదము
Ⓓ పైవన్నీ
17/30
ప్ర.వేటిచేత చీల్చబడిన దాని "నష్టము"నేనే పెట్టుకొంటినని యాకోబు లాబానుతో అనెను?
Ⓐ క్రూరజంతువుల
Ⓑ దుష్టమృగముల
Ⓒ అడవిజీవుల
Ⓓ అరణ్యజంతువుల
18/30
ప్ర.ఒకడు గొయ్యి త్రవ్వి దాని కప్పకయున్నప్పుడు ఎద్దయినను గాడిదయైనను పడిన యెడల ఎవరు "నష్టమును"అచ్చుకొనవలెను?
Ⓐ గొయ్యిత్రవ్వినవారు
Ⓑ స్థలముకొనినవారు
Ⓒ గోతిఖామందులు
Ⓓ క్రయదాతలు
19/30
ప్ర. యెహోవా గుడారములో అతిధిగా ఉండదగిన వాడు ఏమి చేయగా "నష్టము కలిగినను మాటతప్పడు?
Ⓐ వాగ్ధానము
Ⓑ ప్రమాణము
Ⓒ నిబంధన
Ⓓ నిశ్చయము
20/30
ప్ర. మన ప్రాణములకు హానియు బహు"నష్టమును"కలుగునట్లు నాకు తోచుచున్నదని ఎవరు ఓడలో ఉన్నవారితో అనెను?
Ⓐ పౌలు
Ⓑ అంద్రెయ
Ⓒ ఫిలిప్పు
Ⓓ పేతురు
21/30
ప్ర. ఎటువంటి మాటలాడు నోరు "నష్టము"కలుగజేయును?
Ⓐ అబద్దపు
Ⓑ ఇచ్ఛకపు
Ⓒ క్రూరమైన
Ⓓ ద్రోహమైన
22/30
ప్ర. ఏమి లేక పనిచేయువానికి "నష్టమే"కలుగును?
Ⓐకష్టము
Ⓑ ప్రయాస
Ⓒ తాలిమి
Ⓓ ఓరిమి
23/30
ప్ర.లాభము పొందవలెనని ఎవరికి అన్యాయము చేయువానికి "నష్టమే"కలుగును?
Ⓐ దీనులకు
Ⓑ మిత్రులకు
Ⓒ విశ్వాసులకు
Ⓓ దరిద్రులకు
24/30
ప్ర. పనిలో ఏమి చేయువాడు "నష్టము" చేయువారికి సోదరుడు?
Ⓐ కుట్ర
Ⓑ యుక్తి
Ⓒ జాగు
Ⓓ వేరు
25/30
ప్ర. సమస్తమును "నష్ట"పరచుకొని వాటిని దేనితో సమానముగా పౌలు ఎంచుకొనెను?
Ⓐ మంటితో
Ⓑ పెంటతో
Ⓒ కసువుతో
Ⓓ ధూళితో
26/30
ప్ర.నీకు ఒనేసీము "నష్టము"కలుగజేసిన యెడల అది నాలెక్కలో చేర్చుమని పౌలు ఎవరికి చెప్పెను?
Ⓐ ఫిలేమోనుకు
Ⓑ ఎపఫ్రాకు
Ⓒ తిమోతికి
Ⓓ తీతుకు
27/30
ప్ర. తనకు లాభకరములైన వాటిని ఎవరి ని మిత్తము పౌలు "నష్టముగా"ఎంచుకొనెను?
Ⓐ క్రిస్తు
Ⓑ సంఘము
Ⓒ సహోదరుల
Ⓓ పనివారి
28/30
ప్ర. ఆవివేకయుక్తములును హానికరములునైన ఏవి మనుష్యులను"నష్టములో"పడవేయును?
Ⓐ ఆపేక్షలు
Ⓑ దురాశలు
Ⓒ అసూయలు
Ⓓ గర్వములు
29/30
ప్ర. ఒకడు తన పొరుగువాని యొద్ద తీసుకొనిన దానికి ఏమి జరిగి చచ్చిన యెడల "నష్టము: అచ్చుకొనవలెను?
Ⓐ ఆపద
Ⓑ హింస
Ⓒ హాని
Ⓓ చెడు
30/30
ప్ర. దేని" నష్టమును"అచ్చుకొననక్కరలేదు?
Ⓐ దొంగిలించినదాని
Ⓑ ఎత్తుకెళ్లినదాని
Ⓒ దాచబడినదాని
Ⓓ చీల్చబడినదాని
Result: