1/30
1ప్ర. Mightymens అనగా అర్ధము ఏమిటి?
Ⓐ బలాఢ్యులు
Ⓑ పరాక్రమశాలులు
Ⓒ శక్తిమంతులు
Ⓓ పైవన్నియు
2/30
2ప్ర. దావీదు అనుచరులలో తక్మోనీయుడైన "బలాఢ్యుడు"ఎవరు?
Ⓐ ఎదోల్మెకు
Ⓑ హోషోనీతాను
Ⓒ యోషేబెషెబెతు
Ⓓ యహజీయేలు
3/30
3ప్ర. ఇశ్రాయేలీయులను తిరస్కరించిన ఫిలిష్తీయులను హతము చేసిన ఆహోనీయుడైన "బలాఢ్యుడు"ఎవరు?
Ⓐ అబీదెల్మెకు
Ⓑ ఎలియాజరు
Ⓒ కడ్రెర్మేరోతు
Ⓓ అహీయెజెరు
4/30
4ప్ర. అలచందల చేనిలో గుంపుకూడిన ఫిలిష్తీయుల యెదుట ఇశ్రాయేలీయులు పారిపోయినప్పుడు వారితో యుద్ధము చేసిన "బలాఢ్యుడు"ఎవరు?
Ⓐ షమ్మా
Ⓑ లేహ్మీ
Ⓒ ఎలీషా
Ⓓ యోదా
5/30
5ప్ర.ఫిలిష్తీయుల దండు కావలి వారిని ఓడించి ముగ్గురు "బలాఢ్యులు"దేని గవిని దగ్గర నున్న బావి నీళ్లు దావీదు కొరకు తెచ్చిరి?
Ⓐ ఎఫ్రాయిము
Ⓑ శేయీరు
Ⓒ బేత్లహేము
Ⓓ అష్టోదు
6/30
6ప్ర. చేతిలో ఈటెతో వచ్చిన ఐగుప్తీయుని మీదికి దుడ్డుకర్రతో పోయిన "బలాఢ్యుడు"ఎవరు?
Ⓐ యెహీయా
Ⓑ బెనాయా
Ⓒ అహీయా
Ⓓ యెజీయా
7/30
7ప్ర. పని యందు శ్రద్ధ కలిగిన మహా "బలాఢ్యుడైన"ఎవరిని సొలొమోను భారమైన పనిమీద అధికారిగా నిర్ణయించెను?
Ⓐ హదదును
Ⓑ రెజోనును
Ⓒ గెరోమును
Ⓓ యరొబామును
8/30
8ప్ర. గిలాదు ద్వారా వేశ్యకు పుట్టిన ఎవరు పరాక్రమము గల "బలాఢ్యుడు"?
Ⓐ బోయజు
Ⓑ‌ యెఫ్తా
Ⓒ షమరు
Ⓓ కనజు
9/30
9ప్ర."బలాఢ్యుల"క్రొవ్వును పట్టకుండ ఎవరి విల్లు వెనుకతియ్యలేదు?
Ⓐ యెహోఘవ
Ⓑ ఫీనెహాసు
Ⓒ యోనాతాను
Ⓓ కాలేబు
10/30
10ప్ర."బలాఢ్యులు"పరుగెత్తునట్లు యొక గొప్పసమూహము పరుగెత్తుచున్నవని ఎవరు అనెను?
Ⓐ యోవేలు
Ⓑ హబక్కూకు
Ⓒ జెకర్యా
Ⓓ నహూము
11/30
11ప్ర. ఎవరిలో "బలాఢ్యులు"అపజయము నొందుచున్నారు?
Ⓐ మోయాబులో
Ⓑ ఫిలిష్తీయలో
Ⓒ ఐగుప్తులో
Ⓓ ఎదోములో
12/30
12ప్ర. ఎవరి "బలాఢ్యులు"నిర్మూలమగువరకు ఖడ్గము వారిమీద పడును?
Ⓐ తర్షీయుల
Ⓑ సీనీయుల
Ⓒ తూరీయుల
Ⓓ కల్దీయుల
13/30
13ప్ర."బలాఢ్యుల"డాళ్లు ఎలా పారవేయబడెను?
Ⓐ అవమానముగా
Ⓑ చిందరవందరగా
Ⓒ అపహాస్యముగా
Ⓓ హేళనకరముగా
14/30
14ప్ర. ప్రజ్ఞగల "బలాఢ్యులు"దోపుడుసొమ్ము పట్టుకొనక మరలని రీతిగా బబులోని వారి బాణములు ఏమై తిరిగిరాకుండును?
Ⓐ అనిశ్చితములై
Ⓑ అఘోరములై
Ⓒ ఆమోఘములై
Ⓓ అనిర్భయములై
15/30
15ప్ర. యుద్ధరంగమందు "బలాఢ్యులు" పడియున్నారని ఎవరు అనెను?
Ⓐ సమూయేలు
Ⓑ యెహోషాపాతు
Ⓒ సొలొమోను
Ⓓ దావీదు
16/30
1ప్ర. Sparrow అనగా ఏమిటి?
Ⓐ పిచ్చుక
Ⓑ బాతు
Ⓒ హంస
Ⓓ గువ్వ
17/30
2ప్ర.హెబ్రీ బాషలో "పిచ్చుకను"ఏమందురు?
Ⓐ మాయోరా
Ⓑ సిప్పోరా
Ⓒ హెమీరా
Ⓓ బెయేరా
18/30
3ప్ర. అయిదు "పిచ్చుకలు"ఎంతకి అమ్మబడునని యేసు అనెను?
Ⓐ మూడు కాసులకు
Ⓑ అయిదుకాసులకు
Ⓒ రెండు కాసులకు
Ⓓ ఆరుకాసులకు
19/30
4ప్ర.అమ్మబడిన "పిచ్చుకలలో ఒకటైనను దేవుని యెదుట ఏమవదని యేసు అనెను?
Ⓐ చంపబడదని
Ⓑ విరువబడదని
Ⓒ బంధింపబడదని
Ⓓ మరువబడదని
20/30
5ప్ర.రాత్రి "పిచ్చుక"ఎలా యున్నదని కీర్తనాకారుడు అనెను?
Ⓐ భయముగా
Ⓑ మెలకువగా
Ⓒ దిగులుగా
Ⓓ భీతిగా
21/30
6ప్ర.ఎన్ని "పిచ్చుకలు"కాసుకు అమ్మబడునని యేసు అనెను?
Ⓐ నాలుగు
Ⓑ అయిదు
Ⓒ రెండు
Ⓓ మూడు
22/30
7ప్ర. తండ్రి యొక్క ఏమి లేక "పిచ్చుకలలో" ఒకటైనను నేలను పడదని యేసు అనెను?
Ⓐ సెలవు
Ⓑ వాక్కు
Ⓒ ఆజ్ఞ
Ⓓ మాట
23/30
8ప్ర. ఎక్కడ "పిచ్చుక ఒంటిగా నున్నదని కీర్తనాకారుడు అనెను?
Ⓐఅడవిలో
Ⓑ కొండపైన
Ⓒ చెట్టుమీద
Ⓓ యింటిమీద
24/30
9ప్ర.గ్రీకుభాషలో "పిచ్చుకను"ఏమందురు?
Ⓐ మానిటర్
Ⓑ సైటర్
Ⓒ న్యూటెర్
Ⓓ హెజెర్
25/30
10ప్ర. రెక్కలు కొట్టుకొనుచున్న "పిచ్చుక"దిగకుండునట్లు ఏమి లేని శాపము తగులకపోవును?
Ⓐ హేతువు
Ⓑ కారణము
Ⓒ సందర్భము
Ⓓ రుజువు
26/30
11ప్ర. యెహోవా బలిపీఠమునొద్దనే "పిచ్చుకలకు" నివాసము దొరికెనని ఎవరు అనెను?
Ⓐ కోరహుకుమారులు
Ⓑ ఆసాపు
Ⓒ దావీదు
Ⓓ నాతాను
27/30
12ప్ర. మీరనేకమైన "పిచ్చుకల"కంటే ఏమి కారా? అని యేసు శిష్యులతో అనెను?
Ⓐ ధన్యులు
Ⓑ శ్రేష్టులు
Ⓒ మాన్యులు
Ⓓ పవిత్రులు
28/30
13ప్ర. దేనిచేత ప్రాణము సొక్కినవాడు ఒంటిగా నున్న"పిచ్చుక"వలె ఉన్నాడు?
Ⓐ ఏడుపు
Ⓑ రోదన
Ⓒ దు:ఖము
Ⓓ శోధన
29/30
14ప్ర."పిచ్చుక పరిశుధ్ధగ్రంధము ప్రకారము ఏ పక్షిగా ఎంచబడెను?
Ⓐ హేయమైన
Ⓑ అపవిత్రమైన
Ⓒ పవిత్రమైన
Ⓓ నీచమైన
30/30
15ప్ర. "పిచ్చుక దేనికి సాదృశ్యము?
Ⓐ ధైర్యమునకు
Ⓑ సమర్పణకు
Ⓒ యాగమునకు
Ⓓ పైవన్నియు
Result: