1/30
1ప్ర. Flowers అనగా ఏమిటి?
Ⓐ పుష్పములు
Ⓑ పువ్వులు
Ⓒ సుమములు
Ⓓ పైవన్నియు
2/30
2ప్ర. సర్వశరీరుల అందమంతయు అడవి"పువ్వు"వలె ఉన్నదని ఎవరు ప్రకటించెను?
Ⓐ దావీదు
Ⓑ దానియేలు
Ⓒ యెషయా
Ⓓ యిర్మీయా
3/30
3ప్ర. అడవి"పువ్వుల"వలె ఎవరు సయితము అలంకరింపబడలేదని యేసు అనెను?
Ⓐ దానియేలు
Ⓑ సొలొమోను
Ⓒ హిజ్కియా
Ⓓ ఉజ్జీయా
4/30
4ప్ర. నేను ఏ పొలములో పూయు "పుష్పము" వంటిదాననని షూలమ్మితీ అనెను?
Ⓐ షారోను
Ⓑ ఏదెను
Ⓒ కర్మెలు
Ⓓ ఎష్కోలు
5/30
5ప్ర. ఏమైన సహోదరుడు గడ్డి"పువ్వు"వలె గతించిపోవును?
Ⓐ అహంభావియైన
Ⓑ ఉన్నతుడైన
Ⓒ ధనవంతుడైన
Ⓓ స్వలాభిపేక్షుడైన
6/30
6 ప్ర. స్త్రీ కనిన నరుడు "పువ్వు"వికసించినట్లు వాడు పెరిగి వాడిపోవునని ఎవరు అనెను?
Ⓐ ఆసాపు
Ⓑ యోబు
Ⓒ మీకా
Ⓓ హగ్గయి
7/30
7ప్ర. వాడిపోవుచున్న "పుష్పము"వంటి వారి యొక్క దేనికి శ్రమ?
Ⓐ సువర్ణకిరీటమునకు
Ⓑ సుందరభూషణమునకు
Ⓒ రాజకీయమకుటమునకు
Ⓓ క్షయమైనకిరీటమునకు
8/30
8ప్ర. కస్తూరి "పుష్పము"వలె పూసిన అడవి ఉల్లసించి ఏమి పాడును?
Ⓐ నాదములు
Ⓑ కీర్తనలు
Ⓒ సంగీతములు
Ⓓ గానములు
9/30
9ప్ర. లోయలలో పుట్టు ఏ "పుష్పము"వంటి దాననని షూలమ్మితీ అనెను?
Ⓐ కస్తూరి
Ⓑ తామర
Ⓒ దాడిమ
Ⓓ పద్మము
10/30
10 ప్ర. సూర్యుడు ఉదయించి ఏమి కొట్టగా గడ్డిఎండి దాని "పువ్వు"రాలును?
Ⓐ పెనుగాలి
Ⓑ వడగాలి
Ⓒ సుడిగాలి
Ⓓ వానగాలి
11/30
11ప్ర. .తామర"పుష్పము"పెరుగునట్లు ఇశ్రాయేలు ఏమి నొందునని యెహోవా అనెను?
Ⓐ అభివృద్ధి
Ⓑ పెరుగుదల
Ⓒ వ్యాపనము
Ⓓ పరిమళము
12/30
12ప్ర. పద్మములు ఏరుకొనుటకు నా ప్రియుడు పరిమళ"పుష్పము"లున్న ఎక్కడికి పోయెనని షూలమ్మితీ అనెను?
Ⓐ తోటకు
Ⓑ లోయకు
Ⓒ స్థానమునకు
Ⓓ కొండకు
13/30
13ప్ర. దేని "పువ్వులు"వికసించెనో లేదో చూచిన చోట ప్రేమసూచనలు నీకు చూపెదనని షూలమ్మితి ప్రియునితో అనెను?
Ⓐ దాడిమ
Ⓑ దానిమ్మ
Ⓒ ద్రాక్షా
Ⓓ అంజూరపు
14/30
14ప్ర. లేవి కుటుంబపుదైన ఎవరి కర్ర చిగిర్చి "పువ్వులు"పూసి బాదము పండ్లుగలదాయెను?
Ⓐ ఆసాపు
Ⓑ యోవేలు
Ⓒ గిర్యోను
Ⓓ అహరోను
15/30
15ప్ర. ఏమి తీరిపోయి దేశమంతట "పువ్వులు"పూసియున్నవి?
Ⓐ చలికాలము
Ⓑ ఎండాకాలము
Ⓒ శీతకాలము
Ⓓ వర్షకాలము
16/30
1ప్ర. Brimstone అనగా అర్ధము ఏమిటి?
Ⓐ తగరము
Ⓑ సీసము
Ⓒ గంధకము
Ⓓ భాస్వరము
17/30
2ప్ర. యెహోవా వేటి మీద "గంధకమును" ఆకాశము నుండి కురిపించెను?
Ⓐ సొదొమ ; గొమొర్రా
Ⓑ ఐగుప్తు ; ఎదోము
Ⓒ బబులోను; తూరు
Ⓓ సీదోను; మోయాబు
18/30
3ప్ర. సొదొమ గొమొర్రాలతో పాటు వేటిని యెహోవా "గంధకము"చేత నాశనము చేసెను?
Ⓐ సోయరు; ఎల్లాసరు
Ⓑ ఆద్మా; సెబోయీము
Ⓒ షీనారు; ఏలాము
Ⓓ గోయీయుల ; హాము
19/30
4ప్ర. భక్తిహీనుల నివాసస్థలముల మీద "గంధకము" చల్లబడునని ఎవరు అనెను?
Ⓐ జోఫరు
Ⓑ ఎలీఫజు
Ⓒ బిల్దదు
Ⓓ ఎలీహు
20/30
5ప్ర. ఎవరికి అగ్ని "గంధకములు"పానీయభాగమగును?
Ⓐ వదరుబోతులకు
Ⓑ మూర్ఖులకు
Ⓒమూఢులకు
Ⓓదుష్టులకు
21/30
6ప్ర."గంధక"ప్రవాహము వలె యెహోవా ఊపిరి దేనిని రగులబెట్టును?
Ⓐ తోపెతును
Ⓑ బయలును
Ⓒ ఆప్తారోతును
Ⓓ దాగోనును
22/30
7ప్ర. దేని మన్ను "గంధకముగా"మార్చబడును?
Ⓐ మోయాబు
Ⓑ ఎదోము
Ⓒ ఐగుప్తు
Ⓓ ఫిలిష్తీయ
23/30
8ప్ర. ఎవరి మీద యెహోవా అగ్ని "గంధకములను" కురిపించి అతనితో వ్యాజ్యెమాడెదననెను?
Ⓐ ఫరో
Ⓑ తోపు
Ⓒ గోగు
Ⓓ హెజ్రీ
24/30
9ప్ర.లోతు సొదొమ విడిచిన తర్వాత ఆకాశము నుండిఅగ్ని"గంధకములు"కురిసి వారిని నాశనము చేసెనని ఎవరు అనెను?
Ⓐ యేసు
Ⓑ పౌలు
Ⓒ పేతురు
Ⓓ యూదా
25/30
10ప్ర.వేటి నోళ్ళలో నుండి అగ్నిధూమ"గంధకములు" బయలువెడలుచుండెను?
Ⓐ మిడతల
Ⓑ గుర్రముల
Ⓒ పక్షుల
Ⓓ పురుగుల
26/30
11ప్ర. గుర్రముల నోళ్ళలో నుండి బయలువెడలుచున్న అగ్ని ధూమ"గంధకముల"చేత ఎవరిలో మూడవభాగము చంపబడెను?
Ⓐ మృగములలో
Ⓑ జలచరములలో
Ⓒ మనుష్యులలో
Ⓓ పక్షులలో
27/30
12ప్ర. క్రూరమృగమునకు ఏమి చేసినవాడు పరిశుధ్ధదూతల గొర్రెపిల్ల యెదుటను అగ్ని "గంధకముల"చేత వాడు బాధింపబడును?
Ⓐ మ్రొక్కిన
Ⓑ అర్పణ
Ⓒ బలి
Ⓓ నమస్కారము
28/30
13ప్ర. క్రూరమృగమును మోసపరచిన అబధ్ధప్రవక్తయు పట్టబడి వారిద్దరు "గంధకముతో"మండు అగ్నిగుండములో దేనితోనే వేయబడిరి?
Ⓐ జీవముతోనే
Ⓑ వస్త్రములతోనే
Ⓒ ప్రాణముతోనే
Ⓓ ఊపిరితోనే
29/30
14ప్ర. మోసపరచిన ఎవరు అగ్ని "గంధకములు" గల గుండములో పడవేయబడెను?
Ⓐ ప్రతిమ
Ⓑ అపవాది
Ⓒ మహావేశ్య
Ⓓ అపవిత్రాత్మ
30/30
15 ప్ర. ఎవరు అగ్ని "గంధకములతో"మండు గుండములో పాలుపొందుదురు?
Ⓐ పిరికివారును; అవిశ్వాసులును; అసహ్యులును
Ⓑ నరహంతకులును;వ్యభిచారులును;మాంత్రికులును
Ⓒ విగ్రహారాధికులును ; అబద్ధికులందరును
Ⓓ పైవారందరును
Result: