1/30
1ప్ర. దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు దేనిని ధరించుట వలన "మనుష్యకుమారుడాయెను"?
Ⓐ ఆత్మను
Ⓑ ప్రాణమును
Ⓒ ఊపిరిని
Ⓓ శరీరమును
2/30
2ప్ర."మనుష్యకుమారునికి"తలవాల్చుకొనుటకు ఏమి లేదని యేసు అనెను?
Ⓐ పరుపు
Ⓑ దిండు
Ⓒ స్థలము
Ⓓ ఈల్లు
3/30
3ప్ర.పాపములు క్షమించుటకు "మనుష్యకుమారునికి" భూమిమీద అధికారము కలదని యేసు ఎవరితో అనెను?
Ⓐ శాస్త్రులతో
Ⓑ పరిసయ్యులతో
Ⓒ సుంకరులతో
Ⓓ సద్దూకయ్యులతో
4/30
4ప్ర. యేసు ఎవరిదైన కైసరయ ప్రాంతములకు వచ్చి"మనుష్యకుమారుడెవడని"జనులు చెప్పుకొనుచున్నారని తన శిష్యులను అడిగెను?
Ⓐ తోమా
Ⓑ మత్తయి
Ⓒ ఫిలిప్పు
Ⓓ తద్దయి
5/30
5ప్ర. "మనుష్యకుమారుడు"ఏమి చేయుటకు వచ్చెనని యేసు అనెను?
Ⓐ సహవాసము
Ⓑ పరిచారము
Ⓒ స్వస్థతలు
Ⓓ కార్యములు
6/30
6ప్ర. ఏమి కలుగజేయు అక్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడిన,దానిని "మనుష్యకుమారుడు"ఇచ్చును?
Ⓐ సంపూర్ణబలము
Ⓑ పరిపూర్ణశక్తి
Ⓒ గొప్పనెమ్మది
Ⓓ నిత్యజీవము
7/30
7ప్ర. నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకు "మనుష్యకుమారుడు"వచ్చెనని యేసు ఎవరితో అనెను?
Ⓐ నతనయేలుతో
Ⓑ బర్తలొమయితో
Ⓒ జక్కయ్యతో
Ⓓ మరియతో
8/30
8ప్ర. ఏమి చేయు ప్రతివాడును నశింపక యేసు ద్వారా నిత్యజీవము పొందునట్లు "మనుష్యకుమారుడు"ఎత్తబడవలెను?
Ⓐ నమ్ము
Ⓑ విశ్వసించు
Ⓒ ప్రేమించు
Ⓓ వెంబడించు
9/30
9ప్ర."మనుష్యకుమారుడు"ఎవరి చేతికి అప్పగింపబడబోవుచున్నాడని యేసు తన శిష్యులతో చెప్పెను?
Ⓐ మనుష్యుల
Ⓑ యూదుల
Ⓒ దొంగల
Ⓓ క్రూరుల
10/30
10ప్ర. యోనా మూడు రాత్రింబగళ్లు తిమింగిలము కడుపులో ఉన్నట్టుగానే "మనుష్యకుమారుడు" ఎక్కడ ఉండును?
Ⓐ పరదైసులో
Ⓑ పాతాళములో
Ⓒ భూగర్భములో
Ⓓ అంతరిక్షములో
11/30
11ప్ర.మనుష్యకుమారుడు"అనేక హింసలు పొంది ఎవరి చేతను ఉపేక్షింపబడి చంపబడి మూడవదినమున లేచుట అగత్యమని యేసు తన శిష్యులతో చెప్పెను?
Ⓐ పెద్దల
Ⓑ ప్రధానయాజకుల
Ⓒ శాస్త్రుల
Ⓓ పైవారందరి
12/30
12ప్ర.ఏమి పొందిన దర్శనము "మనుష్యకుమారుడు"మృతులలో నుండి లేచు వరకు ఎవరితోను చెప్పకుడని యేసు తన శిష్యులతో అనెను?
Ⓐ రూపాంతరపు
Ⓑ సింహాసనసీనుడైన
Ⓒ పరలోకద్వారప్రవేశపు
Ⓓ తీర్పు తీర్చుఆత్మ
13/30
13ప్ర. "మనుష్యకుమారుడు"ఏమి పొందవలసిన గడియ వచ్చియున్నదని యేసు అనెను?
Ⓐ మరణము
Ⓑ తీర్పు
Ⓒ మహిమ
Ⓓ శిక్ష
14/30
14ప్ర."మనుష్యకుమారుడు"సర్వశక్తిమంతుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుట చూచెదరని యేసు ఎవరితో అనెను?
Ⓐ శిష్యులతో
Ⓑ ప్రధానయాజకునితో
Ⓒ పిలాతుతో
Ⓓ హేరోదుతో
15/30
15ప్ర. "మనుష్యకుమారుడు"ఎలా వచ్చుట చూచి భూమిమీద నున్న సకలగోత్రముల వారు రొమ్ము కొట్టుకొందురు?
Ⓐ ప్రభావముతోను
Ⓑ మహామహిమతోను
Ⓒ ఆకాశమేఘారూడుడై
Ⓓ పైవన్నియు
16/30
1ప్ర. లోకములో ఎవరిని పిలుచువానిగా యేసు వచ్చెను?
Ⓐ ధనవంతులను
Ⓑ మంచివారిని
Ⓒ రూపవంతులను
Ⓓ పాపులను
17/30
2ప్ర.లోకములో ఎలా యున్నతాను దేశములో యింట తప్ప ఎక్కడైనను ఘనహీనుడు కాడని యేసు అనెను?
Ⓐ ప్రవక్తగా
Ⓑ గురువుగా
Ⓒ కుమారునిగా
Ⓓ ప్రభువుగా
18/30
3ప్ర. లోకములో ఉన్నప్పుడు యేసు, క్రీస్తు ఒక్కడే మీకు ఎవరిని తన శిష్యులతో అనెను?
Ⓐ ప్రభువని
Ⓑ గురువని
Ⓒ చిరాజు అని
Ⓓ గొప్పవాడని
19/30
4ప్ర. చీకటిలో మరణచ్ఛాయలో కూర్చుండువారికి వెలుగిచ్చుటకై యేసు లోకమునకు ఎలా అనుగ్రహించబడెను?
Ⓐ గొప్పవితానముగా
Ⓑ సూర్యప్రకాశముగా
Ⓒ అరుణోదయదర్శనముగా
Ⓓ సమాధాన అధిపతిగా
20/30
5ప్ర. లోకములోని సకల ప్రజలకు యేసు ఎలా వచ్చెను?
Ⓐ పరలోకరాజ్యసంబంధిగా
Ⓑ అనుగ్రహించబడినరాజుగా
Ⓒ పోయబడినతైలముగా
Ⓓ సిద్ధపరచినరక్షణగా
21/30
6ప్ర. మనుష్యకుమారుడిగా లోకమునకు వచ్చిన యేసు ఏమి చేయుటకు వచ్చితిననెను?
Ⓐ ఏలుబడి
Ⓑ పరిచారము
Ⓒ న్యాయము
Ⓓ శిక్షించుటకు
22/30
7ప్ర.మనుష్యునిగా లోకములో పుట్టిన యేసు ఏ స్వరూపము ధరించుకొనెను?
Ⓐ దాసుని
Ⓑ శిష్యుని
Ⓒ గొప్పవాని
Ⓓ రాజు
23/30
8ప్ర. లోకములోనికి వచ్చిన యేసు అందరికి ఎలా యుండెను?
Ⓐ యాజకునిగా
Ⓑ రాజకుమారునిగా
Ⓒ బోధకునిగా
Ⓓ తీర్పరిగా
24/30
9ప్ర. పరలోకము నుండి భూలోకమునకు పంపబడిన యేసు ఏమై యుండెను?
Ⓐ సున్నతిసంస్కారము
Ⓑ పరిశుద్ధభోజనము
Ⓒ జీవాహారము
Ⓓ పవిత్రపానము
25/30
10ప్ర. మన ఏమి వహించుకొని మన రోగములను భరించి వాటిని స్వస్థపరచువానిగా యేసు లోకమునకు వచ్చెను?
Ⓐ దు:ఖములను
Ⓑ భారములను
Ⓒ వేదనలను
Ⓓ బలహీనతలను
26/30
11ప్ర. గొర్రెలకు జీవము ఎలా కలుగుటకు నేను లోకమునకు వచ్చియున్నానని యేసు అనెను?
Ⓐ సంపూర్ణముగా
Ⓑ అధికముగా
Ⓒ సమృద్ధిగా
Ⓓ విస్తారముగా
27/30
12ప్ర.నేను ఎలా లోకములో మీతోకూడా యున్నానని యేసు తన శిష్యులతో అనెను?
Ⓐ పెండ్లికుమారునిగా
Ⓑ ప్రధానునిగా
Ⓒ పెండ్లిపెద్దగా
Ⓓ గృహాధిపతిగా
28/30
13ప్ర. లోకములో యున్నప్పుడు యేసు ఏమి పొందునంతగా తన్నుతాను తగ్గించుకొనెను?
Ⓐ అవమానపునిందలు
Ⓑ భయంకరదెబ్బలు
Ⓒ సిలువమరణము
Ⓓ గొప్పశ్రమలు
29/30
14ప్ర. కుమారుడైన యేసు లోకములో తాను పొందిన శ్రమల వలన ఏమి నేర్చుకొనెను?
Ⓐ దీనత్వము
Ⓑ విధేయత
Ⓒ జ్ఞానము
Ⓓ వివేచన
30/30
15ప్ర. లోకములో మన పాపములను మ్రాను మీద మోసిన యేసు పొందిన గాయముల చేత మనము స్వస్థత పొందితిమని ఎవరు అనెను?
Ⓐ పౌలు
Ⓑ యోహాను
Ⓒ యూదా
Ⓓ పేతురు
Result: