1/30
1ప్ర. Ambassadors అనగా ఏమిటి?
Ⓐ వేగులవారు
Ⓑ సైన్యాధిపతులు
Ⓒ రాయబారులు
Ⓓ ప్రధానమంత్రులు
2/30
2ప్ర. "రాయబారుల"విషయములో ఎవరిని శోధించుటకు దేవుడతని విడిచిపెట్టెను?
Ⓐ సొలొమోనును
Ⓑ ఉజ్జియాను
Ⓒ యోషీయాను
Ⓓ హిజ్కియాను
3/30
3ప్ర. దేని నదుల అవతల రెక్కలుగల దేశము జమ్ము పడవలలో "రాయబారులను"పంపుచున్నది?
Ⓐ కూషు
Ⓑ తూరు
Ⓒ సీదోను
Ⓓ సీనీయ
4/30
4ప్ర. యాకోబు "రాయబారులు"దేనిలో ప్రవేశించినప్పుడు వారందరు తమకు అక్కరకు రాక సిగ్గుపడుదురు?
Ⓐ సోయరులో
Ⓑ సీహోనులో
Ⓒ హానేసులో
Ⓓ ఆద్మాలో
5/30
5ప్ర. సమాధాన "రాయబారులు"ఎలా ఏడ్చుచున్నారు?
Ⓐ ఎలుగెత్తి
Ⓑ ఘోరముగా
Ⓒ అంగలార్చుచు
Ⓓ కేకలువేయుచు
6/30
6ప్ర. ఎవరు ఏర్పర్చిన రాజసంతతిలో ఒకడు ఐగుప్తునకు "రాయబారులను పంపి అతనిమీద తిరుగుబాటు చేసెను?
Ⓐ అష్షూరురాజు
Ⓑ షోమ్రోనురాజు
Ⓒ ఎదోమురాజు
Ⓓ బబులోనురాజు
7/30
7ప్ర. ఏమి చేసి గిబియోను నివాసులు "రాయబారుల"వేషము వేసిరి?
Ⓐ మాయోపాయము
Ⓑ వ్యర్ధమైనయోచన
Ⓒ కపటోపాయము
Ⓓ నిర్జనాలోచన
8/30
8ప్ర. దేవుడు మా ద్వారా వేడుకొనినట్లు మేము క్రీస్తుకు"రాయబారులమని"ఎవరు అనెను?
Ⓐ పౌలు
Ⓑ పేతురు
Ⓒ యూదా
Ⓓ యాకోబు
9/30
9ప్ర. ఎటువంటి "రాయబారి"ఔషధము వంటివాడు?
Ⓐ జ్ఞానవంతుడైన
Ⓑ నమ్మకమైన
Ⓒ వివేకియైన
Ⓓ ఉన్నతుడైన
10/30
10ప్ర. "రాయబారులమని"వేషము వేసుకొనిన గిబియోను నివాసులు ఎవరిని నిబంధన చేయమనిరి?
Ⓐ మోషేను
Ⓑ అహరోనును
Ⓒ మిర్యామును
Ⓓ యెహోషువను
11/30
11ప్ర. రాజైన నెకో ఎవరి యొద్దకు "రాయబారులను"పంపెను?
Ⓐ యోవాషు
Ⓑ యోతాము
Ⓒ యోషీయా
Ⓓ యెరెదు
12/30
12ప్ర. క్రీస్తుకు "రాయబారులమై "దేవునితో ఏమి అవ్వమని పౌలు కొరింథీయులతో అనెను?
Ⓐ సమాధానపడుడని
Ⓑ నడువుడని
Ⓒ ఐక్యపడుడని
Ⓓ సంధిపడుడని
13/30
13ప్ర. వేశ్యసంతానము వారు తమ "రాయబారులను "దూరముగా పంపితిరని ఎవరి ద్వారా యెహోవా అనెను?
Ⓐ యిర్మీయా
Ⓑ యెషయా
Ⓒ ఆమోసు
Ⓓ యిర్మీయా
14/30
14ప్ర. బబులోను రాజు ఏర్పర్చిన ఒకడు తనకు సహాయము చేయవలెనని ఐగుప్తుకు"రాయబారులను పంపినవాడు దేనిని భంగము చేసెనని యెహోవా అనెను?
Ⓐ ప్రమాణమును
Ⓑ ఒడంబడికను
Ⓒ నిబంధనను
Ⓓ వాగ్దానమును
15/30
15ప్ర."రాయబారుల"వేషముతో వచ్చి మోసపుచ్చిన గిబియోను వారిని ఏది ఎన్నడును మానదని యెహోషువ అనెను?
Ⓐ తెగులు
Ⓑ కరవు
Ⓒ ఖడ్గము
Ⓓ దాస్యము
16/30
1ప్ర.ప్రజలు పిండిముద్ద ఏమవ్వక మునుపే మూటగట్టుకొని తమ "భుజముల"మీద పెట్టుకొనిపోయిరి?
Ⓐ ఎండక
Ⓑ తడిపోక
Ⓒ పులియక
Ⓓ ఆరిపోక
17/30
2 ప్ర. యెహోవా "భుజముల"మధ్య ఎవరు నివసించునని మోషే అనెను?
Ⓐ యూదా
Ⓑ బెన్యామీను
Ⓒ యోసేపు
Ⓓ జెబూలూను
18/30
3 ప్ర. ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రముల లెక్కచొప్పున ప్రతివాడును ఒక్కొక్క రాతిని తన "భుజము"మీద పెట్టుకొని తేవలెనని ఎవరు చెప్పెను
Ⓐ యెహోషువ
Ⓑ మోషే
Ⓒ సొలొమోను
Ⓓ నెహెమ్యా
19/30
4"ప్ర.ఎవరి"భుజమును "విరుగగొట్టుమని కీర్తనాకారుడు అనెను?
Ⓐ మూర్ఖుల
Ⓑ చోరుల
Ⓒ దుష్టుల
Ⓓ మూఢుల
20/30
5 ప్ర. ఐగుప్తులో యున్న ఇశ్రాయేలీయుల "భుజము"నుండి బరువును దింపితినని యెహోవా మాట ఎవరు వ్రాసెను?
Ⓐ నెహెమ్యా
Ⓑ నాతాను
Ⓒ ఆమోసు
Ⓓ ఆసాపు
21/30
6ప్ర. గొల్యాతు "భుజముల"మధ్యను ఏమి యొకటి యుండెను?
Ⓐ యుధ్ధకవచము
Ⓑ రాగిబల్లెము
Ⓒ యీటెకర్ర
Ⓓ కరవాలము
22/30
7ప్ర. దావీదు ఇంటితాళపు అధికార భారమును ఎవరి"భుజము"మీద ఉంచెదనని యెహోవా అనెను?
Ⓐ యోషియా
Ⓑ ఎల్యాకీము
Ⓒ బెరక్యా
Ⓓ యెహోకీము
23/30
8ప్ర. ఎవరిని కూలికి పిలిచి దేవతగా చేయబడిన దానిని బంగారము వెండి పోసి తూచువారు తమ "భుజముల"మీద ఎక్కించుకొందురు?
Ⓐ కుమ్మరిని
Ⓑ వడ్రంగిని
Ⓒ కంసాలిని
Ⓓ నేతగానిని
24/30
9ప్ర. సామాగ్రి మూట "భుజము"మీద పెట్టుకొని నేల కనబడకుండ ముఖము కప్పుకొని పొమ్మని యెహోవా ఎవరికి చెప్పెను?
Ⓐ యెహెజ్కేలునకు
Ⓑ యిర్మీయాకు
Ⓒ అహీయాకు
Ⓓ యెషయాకు
25/30
10ప్ర. దేని మీద నెబుకద్నెజరు తన సైన్యము చేత బహుఆయాసకరమైన పని చేయించగా వారందరి"భుజములు"కొట్టుకొనిపోయెను?
Ⓐ ఎదోముపట్టణము
Ⓑ తూరు పట్టణము
Ⓒ సిరియపట్టణము
Ⓓ మోయాబుపట్టణము
26/30
11ప్ర. మీరు "భుజముతో"ఏమిగల గొర్రెలను చెదరగొట్టెదరని యెహోవా కాపరులతో అనెను?
Ⓐ నీరసము
Ⓑ దు:ఖము
Ⓒ రోగము
Ⓓ వ్యాకులము
27/30
12ప్ర."భుజములు"మొదలుకొని పైకి ఇతరులకంటే ఎత్తుగలవాడు ఎవరు?
Ⓐ యెహూ
Ⓑ సౌలు
Ⓒ అబీషై
Ⓓ అబ్నేరు
28/30
13ప్ర. లేవీయులు దేవుని మందసమును దాని యొక్క దేనితో తమ "భుజముల"మీద ఎత్తుకొనిరి?
Ⓐ మోతకర్రతో
Ⓑ త్రాడుతో
Ⓒ అంచులతో
Ⓓ దండెంతో
29/30
14ప్ర. ఎవరెవరు ఫిలిష్తీయుల "భుజము"మీద ఎక్కుదురు?
Ⓐ మనషే; ఎఫ్రాయిము
Ⓑ ఎఫ్రాయిము; యూదా
Ⓒ యూదా ; జెబూలూను
Ⓓ జెబూలూను; గాదు
30/30
15ప్ర.నా దేశములో జనుల యొక్క ఏమి వారి"భుజము" మీద నుండి తొలగింపబడునని యెహోవా అనెను?
Ⓐ దాస్యము
Ⓑ కాడి
Ⓒ బరువు
Ⓓ భారము
Result: