1/20
1. యిర్మీయా తండ్రి పేరు ఏమిటి ?
A. ఏలియా
B. ఆమోజు
C. యెషయా
D. హిల్కీయా
2/20
2. యిర్మీయా తండ్రి హిల్కీయా వృత్తి ఏమిటి?
A. గొట్టెల కాపరి
B. వడ్రండి
C. జాలరి
D. యాజకుడు
3/20
3. యిర్మీయా ఏ దేశము లోని అనాతోతులో కాపురముండేవాడు?
A. బెన్యామీను
B. యూదా
C. ఇశ్రాయేలు
D. ఎఫ్రాయిము
4/20
4. యూదా రాజైన యోషీయా తండ్రి పేరు ఏమిటి ?
A. ఆమోను
B. ఆహాజు
C. యెహోయాకీము
D. యెహోయాకీను
5/20
5. ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించితిని అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు యిర్మీయా ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటి?
A. చిత్తము, నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు ఆజ్ఞయిమ్మనెను
B. చిత్తగించుము నేనున్నాను, నన్ను పంపుము
C . నేను నోటి మాంద్యము, నాలుక మాంద్యము గలవాడను
D. నేను బాలుడను, మాట్లాడుటకు నాకు శక్తి చాలదు
6/20
6. యెహోవా వాక్కు యిర్మీయాతో నీకేమి కనబడుచున్నదని అడిగినప్పుడు యిర్మీయా చెప్పిన సమాధానం ఏమిటి?
A. మండుచున్న పొద
B. మహావృద్ధుడు
C. బాదము చెట్టు చువ్వ
D. దక్షిణ దిక్కునకు తిరిగియున్న బాన
7/20
7. యెహోవా వాక్కు రెండవ మారు. యిర్మీయాతో నీకేమి కనబడుచున్నదని అడిగినప్పుడు యిర్మీయా చెప్పిన సమాధానం ఏమిటి?
A. దక్షిణ దిక్కునకు తిరిగియున్న బాన
B. ఉత్తర దిక్కునకు తిరిగియున్న బాన
C. తూర్పు దిక్కునకు తిరిగియున్న బాన
D. పడమర దిక్కునకు తిరిగియున్న బాన
8/20
8. ఏ దిక్కు నుండి రాజ్యములు వచ్చి యెరూషలేము యూదా పట్టణములన్నింటికి ఎదురుగాను తమ సింహాసనములను స్థాపింతురు?
A. తూర్పు
B. పడమర
C. ఉత్తరం
D. దక్షిణం
9/20
9................లేదా నేను (యెహోవా దేవుడు) వారి (ఇశ్రాయేలీయుల) యెదుట నీకు (యిర్మీయా) భయము పుట్టింతును?
A. ధైర్యముగా ఉండుము
B. భయపడకుము
C. ఆలకించుమ
D. నమ్మికముంచుము
10/20
10. నా జనులు రెండు నేరములు చేసియున్నారు అందులో మొదటిది ఏమిటి?
A. తమ కొరకు తోట్లను తొలిపంచుకొని యున్నారు.
B. వ్యభిచారము చేయుచున్నారు
C. విగ్రహారాధన చేస్తున్నారు.
D. జీవజలముల ఊటనైన నన్ను విడిచి యున్నారు.
11/20
11.శ్రేష్టమైన...............వంటిదానిగా నేను నిన్ను నాటితిని?
A. ద్రాక్షవల్లి
B. జీవజలపు ఊట
C. అంజూరపు చెట్టు
D. సింధూరము చెట్టు
12/20
12.............. తన ఒడ్డాణము మరచునా నా ప్రజలు లెక్కలేన్నని దినములు నన్ను మరచిపోయారు?
A. పెండ్లి కుమారి
B. రాకుమారి
C. కన్యక
D. స్త్రీ
13/20
13. పాపము చేయలేదని నీవు చెప్పిన దానిబట్టి నీతో నాకు.........కలిగినది?
A. వైరము
B. దూరము
C. వ్యాజ్యము
D. కోపము
14/20
14. నీవు క్షారముతో కడుగుకొనినను విస్తారమైన.................. రాచుకొనినను నీ దోషము మరకవలె నాకు కనబడుచున్నది?
A. క్రొత్త క్షారము
B. బలుల రక్తము
C. సబ్బు
D. హిస్సోపు
15/20
15. ఇశ్రాయేలీయులు రాళ్లతోను మొద్దులతోను.......... చేసెను?
A. పాపము
B. వ్యాపారము
C. వ్యభిచారము
D. వ్యవసాయము
16/20
16. నాకిష్టమైన..........లను మీకు నియమింతును వారు జ్ఞానముతోను వివేకాముతోను మిమ్ము నేలుదురు?
A. కాపరులను
B. రాజులను
C. యాజకులను
D. సేవాకులను
17/20
17. భ్రష్టులైన బిడ్డలారా తిరిగి రండి నేను మీ బాగుచేసెదను ?
A. రోగములను
B. అవిశ్వాసమును
C. పాపములను
D. చెడుతనమును
18/20
18. యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెత్తుచు చూచి తెలిసికొనుడి న్యాయము జరిగించుచు నమ్మకముగానుండ యత్నించుచున్న......... మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును?
A. ఇద్దరు
B. ఒకడు
C. నలుగురు
D. ముగ్గురు
19/20
19........వలే ప్రతివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన పొరుగు వాని భార్యవెంబడి సకిలించును అట్టి కార్యములను బట్టి నేను దండింతును?
A. గాడిద
B. కుక్క
C. గుఱ్ఱము
D. పంది
20/20
20. నా వాక్యము వారిని కాల్చునట్లు నీ నోట వాటిని అగ్నిగాను ఈ జనమును గాను నేను చేసెదను?
A. దీవెన
B. శాపము
C. కట్టెలు
D. పై వన్ని
Result: